هدف اصلی از راه اندازی وب سایت زمین لرزه، اطلاع رسانی و آموزش ساده ترین و عملی ترین اقداماتی است که رعایت آنها می تواند افراد را در پیشگیری از اثرات زمین لرزه و همچنین تحمل شرایط خاص پس از زلزله و تا رسیدن نیروهای امدادی یاری نماید.

در این وب سایت از پرداختن به جزئیات تکنیکی زلزله و یا اقداماتی که انجام آنها برای عموم به سادگی مقدور نیست خودداری شده و سعی بر این بوده که مطالب به نحوی تنظیم گردند تا عموم افراد بتوانند آنها را به خاطر بسپارند و در صورت وقوع زلزله ، از این آموخته ها استفاده نمایند .

موارد بسیار ساده ای نظیر فراهم ساختن یک بسته اضطراری –که انجام آن به کلیه افراد جامعه و خانواده ها توصیه می گردد- می تواند شرایط زندگی انسان های بسیاری را پس از وقوع زمین لرزه ، تا مدتی در حد مطلوب و قابل تحملی نگاه دارد و چه بسا جان افرادی را نیز نجات دهد.